Zakon o hemikalijama ("Sl. glasnik RS", br. 36/09, 88/10 i 92/11) u članu 34 određuje:
„Snabdevač opasnih hemikalija dužan je da obezbedi lice koje se stara o pravilnom upravljanju tim hemikalijama (u daljem tekstu: savetnik za hemikalije).

Savetnik za hemikalije je lice koje ima znanje potrebno za pravilnu primenu Zakona o hemikalijama i Zakona o biocidima i propisa donetih na osnovu njih.
Može biti stalno zaposlen ili povremeno angažovan u zavisnosti od vrste aktivnosti snabdevača, kao i od vrste i količine opasnih hemikalija koje on stavlja u promet.
Savetnik za hemikalije mora da ima:
* stečeno visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine iz oblasti hemije, fizičke hemije, tehnologije ili farmacije,
* završenu obuku za savetnika za hemikalije,
* položen ispit za savetnika za hemikalije.

Koja pravna lica i do kada moraju da obezbede Savetnika za hemikalije?
Svi snabdevači opasnih hemikalija su dužni da obezbede Savetnika za hemikalije u roku od dve godine od dana stupanja na snagu Pravilnika o savetniku za hemikalije i uslovima koje mora da ispuni pravno lice ili preduzetnik koji vrše obuku i proveru znanja savetnika za hemikalije, tj. do 9. marta 2013. godine.
Snabdevač je pravno lice ili preduzetnik koji je proizvođač, uvoznik, distributer ili dalji korisnik, a koji stavlja u promet hemikalije.

Ko ne mora da obezbedi Savetnika za hemikalije?
Savetnika za hemikalije nisu dužni da obezbede:
* pravno lice ili preduzetnik koji isključivo stavlja u promet sirovine za sredstva za zaštitu bilja, lekove i medicinska sredstva koja se koriste u humanoj i veterinarskoj medicini, kozmetičke proizvode, hranu, prehrambene aditive i arome i hranu za životinje i aditive za tu hranu;
* snabdevači koji stavljaju u promet opasne hemikalije u ukupnoj količini manjoj od 100 kg godišnje;
* distributer opasnih hemikalija koji se isključivo bavi maloprodajom.

Kako pravnim licima koja angažuju Savetnika za hemikalije može da pomogne znanje koje ima savetnik?
Nakon završene obuke i položenog ispita Savetnik za hemikalije može da pomogne:
* pri izradi dokumentacije za upis hemikalija u Registar hemikalija (Dosije o hemikaliji);
* u izradi bezbednosnog lista za hemikaliju koja se stavlja u promet;
* u primeni odredbi koje se odnose na klasifikaciju, pakovanje, obeležavanje i oglašavanje hemikalija;
* informisanjem i saradnjom na primeni zabrana i ograničenja proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja određenih opasnih hemikalija, kao i ostalih odredbi definisanih Zakonom o hemikalijama;
* sprovođenjem procedure potrebne u vezi uvoza i izvoza određenih opasnih hemikalija;
* pri dostavljanju osnovnih podataka za upis biocidnog proizvoda u Privremenu listu;
* u pripremi tehničkog dosijea za biocidni proizvod;
* u primeni odredbi koje se odnose na klasifikaciju, obeležavanje i oglašavanje biocidnih proizvoda;
* pri sprovođenju obaveza bezbednog rukovanja odnosno skladištenja biocidnog proizvoda kao i obaveze vođenja evidencije;
* u sprovođenju ostalih odredbi Zakona o biocidnim proizvodima;
* pri saradnji sa inspekcijskim organima